Popis metodiky

Objektivní hodnocení

Objektivní hodnocení provádí ergoterapeut, případně jiný vyškolený odborný pracovník, a to po prvotním vyplnění popisné části (= úvodního formuláře) specifikující zdravotní omezení klienta a po prostudování klientem vyplněného dotazníku subjektivního vnímání překážek bránících běžným denním činnostem (ADL).

Cílem dotazníku objektivního hodnocení je systematicky identifikovat a vyhodnotit existující bariéry na základě závažnosti dané bariéry a četnosti potřeby tuto bariéru překonávat. Výsledek této části metodiky je z pohledu celého procesu bezbariérových úprav stěžejní. Objektivně vyplněný dotazník poskytne kvalitní informaci o existujících bariérách, což může výrazně zefektivnit celý proces bezbariérových úprav.
Dotazník vyplňuje hodnotitel s klientem v hodnoceném prostředí, tedy v domácnosti klienta. Hodnotitel hodnotí závažnost existujících bariér na škále 0 až 3 s ohledem na aktuální zdravotní stav klienta a rozsah jeho omezení a četnost potřeby bariéru překonávat na škále 0 až 5 dle konkrétní potřeby klienta. Nulou jsou ohodnoceny všechny z nějakého důvodu nerelevantní situace.
Hodnocení závažnosti by nemělo být ovlivněno nízkou motivací či nezájmem klienta danou bariéru překonávat. To může (ale nemusí – s ohledem na konkrétní situaci a názor hodnotitele, který by měl mít na paměti základní cíl hodnocení) být zohledněno v číselném ohodnocení četnosti (pokud klient danou bariéru nemá zájem a/nebo potřebu překonávat, četnost ohodnotíme nulou).

Číselné hodnocení:

Závažnosti bariéry:
0 = není relevantní (v daném prostředí se nevyskytuje a/nebo nepředstavuje pro klienta problém)
1 = bariéra, kterou je klient se zvýšeným úsilím schopen překonat vlastními silami nebo s
pomůckami, které již doma má a umí s nimi zacházet
2 = bariéra, kterou je klient schopen překonat pouze s adekvátní dopomocí druhé osoby
3 = bariéra, kterou není klient schopen překonat ani s adekvátní dopomocí druhé osoby

Četnost potřeby bariéru překonávat:
0 = není relevantní (v daném prostředí se nevyskytuje nebo ji klient nemá potřebu
a/nebo zájem překonávat)
1 = maximálně 1x měsíčně
2 = maximálně 1x týdně
3 = více než 1x týdně
4 = alespoň 1x denně
5 = více než 1x denně

Poznámky, upřesnění, doporučení, možná řešení:
Do samostatné kolonky lze uvést veškeré doplňující informace

Fotodokumentace
Lze vložit odkaz na fotografie

Doporučení k provádění hodnocení:

  • Vždy hodnoťte jen tu bariéru, které se týká otázka dotazníku.
  • Každou bariéru hodnoťte pouze jednou.
  • Pokud je v jedné otázce více problémů, hodnoťte vždy ten nejzávažnější.
  • Závažnost bariér hodnoťte objektivně s ohledem na zdravotní stav a rozsah omezení klienta.
  • Četnost potřeby překonávat bariéru hodnoťte s ohledem na aktuální potřebu klienta, která může být ovlivněna i nízkou motivací či nezájmem.