On-line aplikace

Popis on-line aplikace

On-line aplikace je nejvýhodnější způsob, jak nástroj SEMAFOR home používat. Umožňuje přímo na místě, kde se provádí hodnocení, vyplnit všechny 3 součásti (formuláře).

Po obdržení přístupového hesla se pod záložkou Objednané formuláře objeví příslušný počet prázdných formulářů, k jejichž vyplnění byl dán hodnotiteli přístup.

Při vyplňování formulářů hodnotitel postupuje zleva doprava. Nejprve tedy vyplní vstupní formulář.

Vstupní formulář – popisná část

Návod na vyplnění vstupního formuláře     PDF verze vstupního formuláře


Subjektivní formulář

V dalším kroku předloží hodnotitel klientovi k vyplnění subjektivní dotazník (je možno nechat vyplnit klientem on-line, případně vytištěný PDF formulář vyplněný klientem ručně převede hodnotitel do elektronické podoby a při tom se seznámí s postojem klienta, který v tomto dotazníku vyjádřil svou spokojenost s jednotlivými aktivitami týkajícími se příslušných oddílů domácnosti).

Návod na vyplnění subjektivního formuláře     PDF verze subjektivního formuláře


Objektivní formulář

Stěžejní částí metodiky je dotazník objektivní. Zde postupuje hodnotitel podle jednotlivých otázek vztažených vždy k jednomu ze 12 oddílů domácnosti. Podle architektury bytu lze postupovat i na přeskáčku, kontrola kompletního vyplnění objektivního formuláře se provádí až před jeho uzavřením.

Návod na vyplnění objektivního formuláře     PDF verze objektivního formuláře   

Protokol

Po vyplnění jednotlivých formulářů se na záložce Objednané formuláře změní jejich stav z červeného „vyplnit" na zeleným písmem „vyplněno". V průběhu vyplňování lze proces přerušit a uložit dotazník rozpracovaný, což se na této záložce projeví oranžovým popisem „rozpracováno".

Po vyplnění všech tří částí metodiky je ponechána ještě po dobu 24 hodin možnost úpravy pro případ, že si hodnotitel dodatečně vybaví nějaké skutečnosti, které by rád k některému formuláři nebo některé otázce přidal. Po tomto intervalu se všechny formuláře definitivně uzavřou a nelze je již dále editovat. Stav je pak označen červeně jako „Uzavřeno" a na konci daného řádku se objeví v kolonce Protokol nabídka buď stáhnout PDF nebo tisknout.

Výsledný protokol pak shrnuje výsledky všech tří dílčích dotazníků včetně interaktivních odkazů na příslušnou fotodokumentaci.

Jak úvodní stránka protokolu, na které jsou přehledně shrnuty výsledky, tak Objektivní dotazník v Příloze č. 2 protokolu navíc barevně odlišují jednotlivé bariéry dle jejich závažnosti:
Červená – bariéry nejzávažnější
Oranžová – bariéry středně závažné
Zelená – bariéry méně závažné
Nezbarvená políčka – není bariéra, případně není pro danou domácnost relevantní